TH / ENG

Package สอบ TOEFL ITP


           AB Special แพคเกจพิเศษ (รายบุคคล)
                  สอบ 1 คน ติว 1 คน ที่พัก 2 คืน พร้อมรถรับส่งจากโรงแรมถึงสนามสอบ ที่พักคืนก่อนติว และคืนก่อนสอบ พักห้องละ 1-2 คน
                  รวมผู้ติดตาม ห้องพักโรงแรม 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า 2 ที่ รถรับ-ส่ง จากโรงแรมไปยังที่ติว และสนามสอบจำนวน 4 เที่ยว
                  รวมค่าเรียน ค่าสอบ ค่าเอกสารประกอบการเรียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อในวันติว ค่าที่พัก ราคารวม 8,500 บาท
                
           A1 สอบอย่างเดียว 1,850 บาท

           A2 สอบ 1 คน พัก 1 คืน (พักห้องละ 1 คน ห้องพักธรรมดา) รวมค่าใช้จ่าย 2,350 บาท

           A3 สอบ 1 คน พัก 1 คืน (พักห้องละ 1 คน ห้องพักโรงแรม 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า 1 ที่) รวมค่าใช้จ่าย 3,250 บาท

           A4 สอบ 1 คน ติว 1 คน (ไม่รวมที่พัก) รวมค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
                 (รวมค่าเรียน ค่าสอบ ค่าเอกสารประกอบการเรียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ)

           A5 ติว 1 คน ไม่รวมสอบ **สมัครสอบภายหลังจ่ายเพิ่ม 1,850 บาท รวมค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
                 (รวมค่าเรียนค่าเอกสารประกอบการเรียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ)

           A6 ติว 2 คน สอบ 2 คน (ไม่รวมที่พัก) รวมค่าเรียน ค่าสอบ ค่าเอกสารประกอบการเรียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อสำหรับ 2 คน                        รวมค่าใช้จ่าย 9,100 บาท

           A7 ติว 3 คน สอบ 3 คน (ไม่รวมที่พัก) รวมค่าเรียน ค่าสอบ ค่าเอกสารประกอบการเรียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อสำหรับ 3 คน
                 รวมค่าใช้จ่าย 11,550 บาท

           A8 สอบ 1 คน ติว 1 คน ที่พัก 1 คืน สำหรับ 1 คน รวมค่าเรียน ค่าสอบ ค่าเอกสารประกอบการเรียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ
                 ค่าที่พัก 6,000 บาท

           A9 สอบ 2 คน ติว 2 คน ที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 1 คน ห้องพักธรรมดา) รวมค่าเรียน ค่าสอบ ค่าเอกสารประกอบการเรียน
                 อาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ ค่าที่พัก รวมค่าใช้จ่าย 10,200 บาท

           A10 สอบ 2 คน ติว 2 คน ที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 คน ห้องพักธรรมดา) รวมค่าเรียน ค่าสอบ ค่าเอกสารประกอบการเรียน
                 อาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ ค่าที่พัก รวมค่าใช้จ่าย 9,650 บาท

           A11 สอบ 3 คน ติว 3 คน ที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 3 คน ห้องพักธรรมดา) รวมค่าเรียน ค่าสอบ ค่าเอกสารประกอบการเรียน                        อาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ ค่าที่พัก รวมค่าใช้จ่าย 12,200 บาท

           A12 สอบ 1 คน ติว 1 คน ที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 1-2 คน รวมผู้ติดตาม ห้องพักโรงแรม 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า 2 ที่) รวมค่าเรียน ค่าสอบ                  ค่าเอกสารประกอบการเรียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ ค่าที่พัก รวมค่าใช้จ่าย 6,900 บาท

           A14 สอบ 2 คน ติว 2 คน ที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 1 คน ห้องพักโรงแรม 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า) รวมค่าเรียน ค่าสอบ
                 ค่าเอกสารประกอบการเรียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ ค่าที่พัก รวมค่าใช้จ่าย 11,900 บาท

           A15 สอบ 2 คน ติว 2 คน ที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 คน ห้องพักโรงแรม 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า 2 ที่) รวมค่าเรียน ค่าสอบ
                 ค่าเอกสารประกอบการเรียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ ค่าที่พัก รวมค่าใช้จ่าย 10,500 บาท

3.  เนื้อหาการอบรมหลักสูตรติวสอบแบบเร่งรัด TOEFL ITP

            1. เทคนิคและการเตรียมตัวสอบ Listening Comprehension Section
            2. เทคนิคและการเตรียมตัวสอบ Structure and Written Expression Section
            3. เทคนิคและการเตรียมตัวสอบ Reading Comprehension Section
            4. การสอบเสมือนจริง

*สอบถามข้อมูล - จองที่เรียนและสอบ โทร. 074-440495, 083-1862602

การสมัครสอบ TOEFL ITP


วัน เวลา และสถานที่สอบ

1.  ศูนย์สอบ TOEFL ITP โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จัดสอบ TOEFL ITP ทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน โปรดสมัครสอบ ชำระเงิน
     และส่งหลักฐานการโอนเงินล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันสอบ

2.  รอบที่จัดสอบ (วันละ 2 รอบ)

             วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 (09.30-12.00 น.)
             วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 (13.30-16.00 น.)

3.  จัดสอบที่ศูนย์สอบ TOEFL ITP โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า สาขารามวิถี

ขั้นตอนการสมัครสอบ


1.
 กรอก ใบสมัครสอบ TOEFL ITP Online และเลือกวันสอบ หรือสมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเงินที่
    
ศูนย์สอบ TOEFL ITP โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า

2.  หลังจากได้รับการยืนยันจากทางเว็บไซต์แล้วสามารถชำระเงินที่ธนาคารได้ทันที

            2.1 การชำระเงิน
                   ค่าสมัครสอบ TOEFL ITP   :   บุคคลทั่วไป & นักศึกษา 1,850 บาท (พร้อมส่งผลสอบให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้)

            2.1 บัญชี
                   ชื่อธนาคาร   :  ธนาคารกสิกร สาขาสงขลา
                   ชื่อบัญชี  :  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า
                   บัญชีออมทรัพย์เลขที่  :  049-8-93884-1

3.  ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง LINE @meefah ที่ https://line.me/R/ti/p/%40meefah
     เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเมื่อได้รับหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการสมัครสอบ
     หากไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครสอบติดต่อศูนย์สอบโดยด่วนที่
     โทร. 074-440-495, 083-1862602

เงื่อนไขการสมัครสอบ


1.
 ศูนย์สอบ TOEFL ITP โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า สามารถเลื่อนการจัดสอบได้ ในกรณีที่ผู้สมัครสอบแต่ละรอบน้อยกว่า 10 คน โดยทาง
     ศูนย์สอบจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายในวันศุกร์ของการสอบแต่ละรอบ

2.  ผู้สมัครสอบที่เลือกวันสอบและได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งการชำระเงินพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินที่ศูนย์สอบ TOEFL ITP
     โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า โทร. 074-440-495

3.  ผู้สมัครสอบไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี

4.  ผู้สมัครสอบรายกลุ่มตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป สามารถติดต่อศูนย์สอบ TOEFL ITP โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า เพื่อขอสอบในรอบพิเศษได้
     ติดต่อได้ที่โทร. 074-440-495

ศูนย์สอบ TOEFL ITP


โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IIE) อย่างเป็นทางการในการจัดตั้ง
เป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปทั้งนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่ต้องการคะแนนจากข้อสอบมาตรฐาน
(Standardized Test) ใช้ในการสมัครเรียนต่อ หรือเป็นคุณสมบัติการสอบจบระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในประเทศไทย และใช้สมัครงานบริษัท
ต่างๆ ที่ยอมรับผลคะแนนสอบ TOEFL ITP

TOEFL ITP (Instiutional Testing Program)


TOEFL ITP (Instiutional Testing Program) เป็นข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ที่เป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ
(Paper based) และยอมรับในประเทศไทย ใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เป็นข้อสอบมาตรฐาน
ด้านการทดสอบภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการของ TOEFL เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยแยกตามประเภททักษะ
(การฟัง, การอ่าน และโครงสร้างไวยากรณ์) มีคะแนนเต็มเท่ากับ 667 ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

ทำไมจึงควรสอบ TOEFL ITP


1.
 TOEFL ITP เป็นข้อสอบ TOEFL มาตรฐานที่ออกข้อสอบโดยศูนย์บริการแบบทดสอบทางการศึกษา ETS (Educational Testing Service)
     ณ สหรัฐอเมริกา จึงมีมาตรฐานเดียวกับการสอบวัดผล TOEFL จริง

2.  ค่าใช้จ่ายในการสอบ TOEFL ITP ถูกกว่าค่าธรรมเนียมการสอบ TOEFL IBT หลายเท่า

3.  สามารถทราบผลการสอบได้ภายในสามวันหลังจากวันสอบ

ผลคะแนนสอบ TOEFL ITP ใช้ตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษาดังต่อไปนี้


1.
 วัดระดับก่อนเข้าเรียน (Placement) ผู้สอบสามารถใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเรียนในระดับปริญญาตรี
     และบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาต่างๆ ทั้งหลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตรนานาชาติที่ยอมรับและใช้ผลสอบ
     TOEFL ITP

2.  วัดพัฒนาการทางการใช้ภาษาอังกฤษ (Progress Monitoring) ผู้สอบหรือผู้สอนสามารถใช้คะแนนการสอบนี้ เพื่อดูพัฒนาการการใช้
     ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (Academic English)

3.  สอบเพื่อจบการศึกษา (Exiting) ผู้สอบสามารถใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษเพื่อจบการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ
     ที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP

4.  ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อขอรับทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP

โครงสร้างข้อสอบ TOEFL ITP


TOEFL ITP เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ใช้เวลา 2 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1: การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)

ส่วนที่ 2 : ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที (40 ข้อ)

ส่วนที่ 3 : การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ


1.
 บัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น (ต้องไม่หมดอายุก่อนวันสอบ)

2.  ศูนย์สอบ TOEFL ITP โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบหากไม่มีบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริง

3.  ทางศูนย์สอบมีดินสอดำ 2B และยางลบให้ ผู้สมัครสอบไม่ต้องนำมา

4.  ผู้สอบต้องมาถึงห้องสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบในแต่ละรอบสอบ (สามารถเข้าห้องสอบได้ 20 นาทีก่อนเริ่มการสอบ)
     กรณีที่มาสายเกินกว่า 15 นาทีของเวลาสอบ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ และไม่สามารถขอเงินค่าสอบคืนได้

ประกาศผลสอบและรายงานผลสอบ


1.
 ผู้สมัครสอบสามารถติดต่อรับเอกสารรายงานผลการสอบได้ 3 วันทำการ หลังจากวันสอบที่ศูนย์สอบ TOEFL ITP
     โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า

2.  ศูนย์สอบ TOEFL ITP โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า มีบริการจัดส่งผลสอบทาง EMS ให้ผู้สมัครสอบทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3.  ผลคะแนนสอบ TOEFL ITP (Offcial Report) มีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ