ปรัชญาโรงเรียน

     เก่งเรียน เก่งคิด เก่งทักษะชีวิต ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ

  เป้าหมายของโรงเรียน

     เพื่อให้เด็กเป็นคนเก่งในทุกๆด้านและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างมืออาชีพ
     มีทักษะในการดำเนินชีวิตและสามารถพัฒนาตนสู่ระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  วิสัยทัศน์ (VISION)

      โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนนอกระบบที่มุ่งฝึกทักษะ
      ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต
      และสามารถพัฒนาตนสู่ระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  พันธกิจ (MISSION)

     ผลิตผู้เรียนให้เป็นคนเก่งในทุกๆด้าน สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ
     และสามารถพัฒนาสู่ระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ