ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า ทุกคนนะครับ
  นางสาวโยสิตา ตั้งทองสกุล (น้องปุ๊กปิ๊ก)
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน
  จังหวัดชลบุรี (IELTS Preparation)


  เด็กหญิงอภิสรา จำนง (น้องพิมพ์)
  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
  (Admission Preparation)


  นางสาวสุกฤตา ศรีมณี (น้องแตงกวา)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  จังหวัดสงขลา (Intensive Pure Grammar)
       

  นางสาวธัญชนก ศิระจิตต์ (น้องพลอย)
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  (Integrated English For Communication)

  นางสาวคณิตา โอทอง (น้องพลอย)
  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  (Intensive Pure Grammar)

  นายจิตธิวัธน์ นิลวรรณ (น้องต้นปาล์ม)
  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  (Intensive Pure Grammar)
       

  นายกรินทร์ อินทรชัย (น้องพีค)
  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
  (General English Conversation)

  นายณัชพล ทวนยก (น้องนัท)
  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  (General English Conversation)

  นางสาวพัชรพร พรหมรัตน์ (น้องมุก)
  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  (General English Conversation)
       

  นายเมธาวี เพ็งรักษ์ (น้องนิว)
  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  (Intensive Pure Grammar)

  นางสาวปิยธาดา แก้วเอียด (น้องแป้ง)
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  (General English Conversation)

  นางสาวนรพร นิมะ (น้องเด๊ะ)
  วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
  (General English Conversation)
       

  คุณเจนยุทธ นิมา (คุณโล๊ะ)
  (IELTS Preparation)

  คุณอิทธิพงษ์ จรัสอรรถกร (คุณช้วง)
  (IELTS Preparation)

  นางสาวศุภิสรา ทรงเดชะ (น้องใบเตย)
  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  (Admission Preparation)
       

  คุณพีระ เฉลียวศักดิ์ (คุณพี)
  (IELTS Preparation)

  นางสาวกุลิสรา เดวิลลา (น้องพันซ์)
  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  (General English Conversation)

  นางสาวสุทธิดา อาแว (คุณดา)
  (Intensive Pure Grammar)
       

  คุณเฉลิมยุทธ สันติสุขวงศ์ (คุณเอ๋)
  (Oil & Gas Mastery)

  นางสาวเสาว์ลักษณ์ ทับลังก์ (น้องตั๊ก)
  (Intensive Pure Grammar)

  คุณโชติวิทย์ เพชรสุวรรณ (คุณเปา)
  (General English Conversation)
       

  นางสาวดวงกมล หลำสุข (คุณเสาร์)
  (Intensive Pure Grammar)

  คุณุกฤตภาส แก้วรัตนะ (คุณกอล์ฟ)
  (Oil & Gas Mastery)

  คุณภาณุเดช จันทรกุล (คุณแบงค์)
  (Oil & Gas Mastery)
       

  คุณเจษฎา งามสวน (คุณแม๊กซ์)
  (General English Conversation)

  นางสาวทอฝัน ชูสุวรรณ (คุณลูกตาล)
  (General English Conversation)

  คุณสมคิด เลาะเดรุส (คุณมะดี)
  (General English Conversation)
       


  นางสาวฟ้าไท รัตนพันธ์ (น้องฟ้าไท)

  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  (General English Conversation)


  นางสาวนันทินา จันทร์ศรี (คุณแอม)
  (General English Conversation)


  เด็กหญิงกชวกร ขวัญเซ่ง (น้องเบลล์)

  โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
  (Kids English)

       


  นางสาวภัทรา เฉลียวศักดิ์ (คุณแพร)

  (Academic Writing)


  นางสาวสุพิชฌา พงศกร (คุณป๊อปแป๊ป)
  (General English Conversation)


  นางสาวจินตาภา เทพโอสถ (คุณปุ๊กปิ๊ก)

  (General English Conversation)

       


  นางสาวธัญญารัตน์ ล้ำเหลือหลาย

  (คุณธัญญ่า) (General English Conversation)


  คุณปฐวี อนันติโย (คุณแก๊ส)

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  จังหวัดสงขลา (Intensive Pure Grammar)


  นางสาวพิพัฒนา อนันติโย (คุณออย)

  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  จังหวัดนครปฐม (General English Conversation)

       


  คุณนัธวัฒน์ ลำธารทอง (คุณซัน)

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  วิทยาเขตหาดใหญ่
  จังหวัดสงขลา
  (General English Conversation)


  นางสาวสิทธิดา ศรีเชื้อ (น้องมุย)

  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
  จังหวัดสงขลา (Admission Preparation)


  พระมหาศุภวัฒน์ ชุติมันโต

  วัดหัวป้อมใน จังหวัดสงขลา

  (IELTS Preparation)

       


  คุณนิติสิทธิ์ ช่วยพันธุ์ (คุณปอร์น)

  (General English Conversation)


  นางสาวอคิราภ์ จันทรัตน์ (น้องครีม)

  (General English Conversation)


  นางสาวยุวนันท์ วงศ์มุ่ย (คุณยุ)

  (General English Conversation)

       


  นายวิธู อินทะจันทร์ (น้องต้น)

  (Intensive Pure Grammar)


  นางสาวปัณฑารีย์ บัวทอง (คุณเฟิร์น)

  นางสาวกมลวรรณ กล่อมสกุล (คุณมายด์)
  (IELTS Preparation)


  นางสาวลัดดาวัลย์ นวลแก้ว (คุณออย)

  นางสาวกัณฐิกา ปาโต (คุณบิว)

  นางสาวศรีสุดา ไชยแพทย์ (คุณอัน)

  (General English Conversation)

       


  YLE Starters & Movers 2014

  (YLE Starters & Movers Group)


  นางสาวปัณฑารีย์ บัวทอง (คุณเฟิร์น)

  นางสาวกมลวรรณ กล่อมสกุล (คุณมายด์)
  (IELTS Preparation)


  กลุ่ม Oil and Gas Group
  (Oil & Gas Mastery)
       

  กลุ่ม Authentic Group 1
  (General English Conversation)

  กลุ่ม Authentic Group 2
  (General English Conversation)

  คุณธนภัทร์ ธรรมหิเวศน์ (คุณภัทร์)
  คุณเดชณรงค์ คงเนียม (คุณดาม)

  (General English Conversation)

       

  เด็กหญิงณัฐสิริ สนิทมัจโร (น้องปริม)
  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
  (Mini English Program)

  เด็กหญิงปภาดา เจริญพงศ์ (น้องอ้อม)
  สอบเข้า ม. 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ
  จังหวัดสงขลา

  เด็กหญิงนรพชร ศรีเชื้อ (น้องพลอย)
  สอบเข้า ม. 1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม
  จังหวัดสงขลา