ทำไมต้องมาเรียนภาษาอังกฤษที่นี่

        โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้ามุ่งฝึกทักษะให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมืออาชีพเพื่อการมีทักษะในการดําเนินชีวิตและสามารถพัฒนาตนเอง สู่ระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         นับเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้าได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอน และเปิดสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนสามารถประกอบอาชีพได้ เรามีบุคลากรและอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการสอน  จบการศึกษาตรงตามสาขาวิชา
         การเรียนการสอนของเราจะเน้นการเรียนแบบรายบุคคล และกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนได้อย่างสูงสุด มีการเสริมทักษะในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เองตามเวลาที่สะดวก  สถานที่ บรรยากาศ และห้องเรียนมีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน และมีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย

         สอบถามเพิ่มเติมโทร. (074)440-494 ,(074)440-495, (083)186-2602